LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC II-13- GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI SANG GCNĐKDN

Dưới đây là mẫu đơn được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật trước khi thực hiện.

>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY: Phụ lục II-13 – Giấy đề nghị cấp đổi sang GCNĐKDN

0001 0002

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp