LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC II-1- THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Dưới  đây là đơn mẫu được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY:Phụ lục II-1 – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệppng_Page1Phụ lục II-1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệppng_Page2Phụ lục II-1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệppng_Page3Phụ lục II-1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệppng_Page4Phụ lục II-1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệppng_Page5Phụ lục II-1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệppng_Page6Phụ lục II-1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệppng_Page7Phụ lục II-1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệppng_Page8Phụ lục II-1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệppng_Page9Phụ lục II-1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệppng_Page10Phụ lục II-1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệppng_Page11Phụ lục II-1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệppng_Page12Phụ lục II-1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệppng_Page13Phụ lục II-1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệppng_Page14Phụ lục II-1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệppng_Page15Phụ lục II-1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệppng_Page16

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp