LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC I-8-DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

Dưới đây là đơn mẫu được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY:Phụ lục I-8 – Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Phụ lục I-8 - Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoàipng_Page1

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp