LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC I-5- GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP- CÔNG TY HỢP DANH

Dưới đây là đơn mẫu được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

>>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY : Phụ lục I-5 – Giấy đề nghị đăng ký DN- Công ty hợp danh

Phụ lục I-5 - Giấy đề nghị đăng ký DN- Công ty hợp danhpng_Page1 Phụ lục I-5 - Giấy đề nghị đăng ký DN- Công ty hợp danhpng_Page2 Phụ lục I-5 - Giấy đề nghị đăng ký DN- Công ty hợp danhpng_Page3 Phụ lục I-5 - Giấy đề nghị đăng ký DN- Công ty hợp danhpng_Page4 Phụ lục I-5 - Giấy đề nghị đăng ký DN- Công ty hợp danhpng_Page5 Phụ lục I-5 - Giấy đề nghị đăng ký DN- Công ty hợp danhpng_Page6 Phụ lục I-5 - Giấy đề nghị đăng ký DN- Công ty hợp danhpng_Page7

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp