LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Nội dung của hợp đồng dân sự được quy định như thế nào?

Tuỳ theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thoả thuận về những nội dung sau đây:

 1. Đối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không được làm.
 2. Số lượng, chất lượng.
 3. Giá, phương thức thanh toán.
 4. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng.
 5. Quyền, nghĩa vụ của các bên.
 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
 7. Phạt vi phạm hợp đồng.
 8. Các nội dung khác.

Địa điểm giao kết hợp đồng dân sự:

 • Địa điểm giao kết hợp đồng dân sự do các bên thoả thuận. Nếu không có thoả thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng dân sự là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng.

Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự:

 1. Hợp đồng dân sự được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết.
 2. Hợp đồng dân sự cũng xem như được giao kết khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng, nếu có thoả thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết.
 3. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.
 4. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản.

Hiệu lực của hợp đồng dân sự

 • Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
Hỏi đáp Hợp Đồng