LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài có quyền sở hữu nhà tại Việt Nam không?

Người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài có quyền sở hữu nhà tại Việt Nam. Quyền của người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài được phép sở hữu nhà tại Việt Nam lần đầu tiên được quy định tại Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 05-11-2001 của Chính phủ về việc người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam.

Hiện nay, vấn đề này do Luật nhà ở năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (sau đây gọi là Luật nhà ở hiện hành) điều chỉnh. Khoản 2 Điều 9 Luật nhà ở hiện hành quy định: Người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam gồm những đối tượng được quy định tại Điều 126 của Luật nhà ở.

Hỏi đáp Nhà Đất