LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Người tham gia BHYT có được chuyển tuyến điều trị không?Cần những thủ tục gì?

  • Người bệnh có thẻ BHYT được chuyển tuyến khám chữa bệnh tùy theo mức độ bệnh tật, phù hợp với phạm vi chuyên môn và tuyến kỹ thuật. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế (Điều 27 Luật BHYT, Điều 8 Thông tư 10).
  • Khi được chuyển đến cơ sở khác, người tham gia BHYT phải xuất trình thẻ BHYT và hồ sơ chuyển viện theo quy định của Bộ Y tế (Khoản 4, Điều 13, Thông tư số 09).
Hỏi đáp Lao Động