LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Người lao động bị khấu trừ lương trong trường hợp nào?

  1. Người lao động bị khấu trừ lương trong trường hợp 1, 2 tạm ứng lương hoặc bồi thường thiệt hại vật chất.
  2. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc các hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp thì phải bồi thường theo quiy định của pháp luật về thiệt hại đã gây ra. Nếu gây thiệt hại không nghiêm trọng ( dưới năm triệu đồng) do sơ suất, thì phải bồi hường nhiều nhất 3 tháng lương và bị khấu trừ dần vào lương ( không được trừ quá 30% lương hàng tháng).

Căn cứ vào số tiền lương hàng tháng người lao động nhận được sau khi đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao ( nếu có), người sử dụng lao động khấu trừ dần những khoản đã tạm ứng và khoản bồi thường thiệt hại vật chất như đã nêu trên.

Hỏi đáp Lao Động