LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Một doanh nghiệp có thể làm hai con dấu không?

Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về con dấu của doanh nghiệp như sau “Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp” nội dung con dấu phải thể hiện đầy đủ nội dung như: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp.

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Vì vậy theo quy trên một doanh nghiệp có thể sử dụng 02 con dấu và khi sử dụng doanh nghiệp bắt buộc phải thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên cổng thông tin về quốc gia.

Hỏi đáp Doanh Nghiệp