LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC I-1- GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Trên đây là đơn mẫu được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp. 

>>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY:”Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân “.

Phụ lục I-1

( Ban hành kèm theo số… / 20 … / TT-BKHĐT

ngày… tháng… năm 20… của Bộ Kế hoạch và Đầu tư )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________________

……, ngày …… tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố….….

 

Tôi là ( ghi tên họ bằng chữ in hoa ): ……………………………….. ………… Giới tính: ………………………….

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch:

Cá nhân loại giấy:

Chứng minh số Portestement
Hộ chiếu Loại khác ( ghi rõ ): ……… ……

Số nhân viên phương pháp: ……………………………………… ..…

Ngày cấp:…. /…. /… .Nơi cấp: ……… …. Ngày hết hạn ( nếu có ):… /… /…

Thường address:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố / tổ / xóm / ấp / thôn:

Xã / Phường / Thị trấn:

Quận / Huyện / Thị xã / Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh / Thành phố:

Quốc gia:

Lac address:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố / tổ / xóm / ấp / thôn:

Xã / Phường / Thị trấn:

Quận / Huyện / Thị xã / Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh / Thành phố:

Quốc gia:

Điện thoại ( nếu có ): Email ( nếu có ):

Đăng ký doanh nghiệp tư nhân để tôi làm chủ với các nội dung sau:

  1. Thành lập trạng thái ( đánh dấu X vào đồng ):
Thiết lập mới
Thành lập trên chuyển đổi cơ sở từ hộ kinh doanh
Thành lập trên chuyển đổi từ cơ sở hỗ trợ xã hội / quỹ xã hội / quỹ từ thiện
  1. Tên doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (viết bằng chữ in hoa ):

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài ( nếu có ):

Tên viết tắt doanh nghiệp ( nếu có ):

  1. Address Trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố / tổ / xóm / ấp / thôn:

Xã / Phường / Thị trấn:

Quận / Huyện / Thị xã / Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh / Thành phố:

Điện thoại: Fax ( nếu có ):

Email ( nếu có ): Trang web ( nếu có ):

?   Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao ( Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ thuật cao ).

     ?  Doanh nghiệp xã hội  ( Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)

  1. Ngành, nghề kinh doanh ( ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam ):
STT Mười hai Ngành, nghề kinh doanh chính ( đánh dấu X để chọn một trong các ngành , nghề kinh doanh đã được khai báo )
  1. Đầu tư:

Invest ( bằng số; VNĐ ):

Invest ( bằng chữ; VNĐ ):

Tương tự giá trị trong nước ngoài đơn vị tiền tệ ( nếu có, bằng số, loại ngoại tệ ):

Hiển thị thông tin về giá trị trong cùng một đơn vị tiền tệ nước ngoài trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?       ?  Có        ?  Không

Tài sản góp vốn:

STT Tài sản góp vốn Capital on each document with capital ( with number, VNĐ ) Lê ( % )
1 Đồng Việt Nam
2 Tự do chuyển đổi ngoại tệ ( ghi rõ các loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ )
3 Vàng
4 Quyền sử dụng đất
5 Quyền sở hữu trí tuệ
6 Các sản phẩm khác ( ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể thiết lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp )
Tổng số
  1. Thông tin đăng ký thuế :
STT Chỉ thông tin đăng ký thuế
6.1 Thông tin về Giám đốc ( Tổng giám đốc ) ( nếu có ):

Họ và tên Giám đốc ( Tổng giám đốc ): ………………………… … ……….

Điện thoại: …………………………………………………………. …… ..

6.2 Thông tin về Trưởng toán / Phụ trách kế toán ( nếu có ):

Họ và tên Kế toán trưởng / Phụ trách kế toán: …………………………… ..

Điện thoại: ……………………………………………………………… …

6,3 Tax message address ( address if address is if another tax address is used :

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố / tổ / xóm / ấp / thôn: ……………………

Xã / Phường / Thị trấn: ………………………………………………… …….

Quận / Huyện / Thị xã / Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………

Tỉnh / Thành phố: ………………………………………………………… ..

Điện thoại ( nếu có ): …………… Fax ( nếu có ): ……………………. …….

Email ( nếu có ): ……………………………………………………………

6.4 Ngày bắt đầu hoạt động ( trường hợp doanh nghiệp dự kiến ​​bắt đầu hoạt động từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không cần kê khai nội dung này ):… ../… ../ …….
6,5 Định dạng toán học ( đánh dấu X vào hợp đồng ):

Độc lập học toán
Phụ lục toán học

 

6.6 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày… ../… ..đến ngày… ../… ..

( ghi ngày, bắt đầu tháng và kết thúc niên độ kế toán )

6,7 Tổng số lao động ( dự kiến ): …………………………………
6,8 Hoạt động theo dự án BOT / BTO / BT / BOO, BLT, BTL, O&M:

That Không

 

6.9 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp ):
Khấu trừ
Direct on GTGT
Trực tiếp trên số doanh nghiệp
Không phải nộp thuế GTGT
6.10 Thông tin về tài khoản tài khoản ( nếu có tại điểm khai báo ):

Hàng Name Bank number of account
…………………………………. …………………………………
…………………………………… …………………………………

 

  1. Menu hóa đơn sử dụng :
Tự do đơn hóa Set in menu hóa
Sử dụng điện thoại biểu mẫu Mua đơn hóa của quan tax
  1. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội :

Phương thức bảo mật ( option 1 trong 3 phương pháp ): 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần

Lưu ý:

– Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, nghề nghiệp, kinh doanh và trả lương theo sản phẩm, theo bảo hộ: có thể chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng , 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.

– Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

  1. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi ( chỉ khai báo trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh ):

Tên hộ kinh doanh ( ghi bằng chữ in hoa ):

Đăng ký số chỉ hộ kinh doanh:

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Tax code of hộ kinh doanh ( chỉ MST khai báo 10 số ):

Địa điểm kinh doanh:

Tên chủ hộ kinh doanh:

Cá nhân loại giấy ( kê khai theo loại giấy của cá nhân được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh ):

Số chứng minh Portestement
Hộ chiếu Other type ( ghi rõ ): …………

Số nhân sự của Chủ hộ kinh doanh ( kê khai theo giấy tờ phương pháp nhân sự được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh ):

Ngày cấp:…. /…. /… .Nơi cấp: ……… ..Ngày hết hạn ( nếu có ):… /… /…

  1. Thông tin về cơ sở bảo hộ xã hội / quỹ xã hội / quỹ từ thiện được chuyển đổi ( chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi cơ sở bảo hộ xã hội / quỹ xã hội / quỹ từ thiện ):

Tên cơ sở hỗ trợ xã hội / quỹ xã hội / quỹ từ thiện (viết bằng chữ in hoa ):

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với quỹ xã hội bảo trợ) / Số Giấy phép thành lập và công nhận quỹ (Đối với quỹ xã hội / quỹ từ thiện): ……… Ngày cấp:… /… /… … Nơi cấp:

Mã số cơ sở bảo hộ xã hội / quỹ xã hội / quỹ từ thiện ( chỉ kê khai MST 10 số ):

Address Trụ sở chính:

Tên người đại diện bảo hộ xã hội / quỹ xã hội / quỹ từ thiện:

Loại giấy của cá nhân ( kê khai theo giấy của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở hỗ trợ xã hội / quỹ xã hội / quỹ từ thiện ):

Số chứng minh Portestement
Hộ chiếu Other type ( ghi rõ ): …………

Số giấy nhân sự của cơ quan bảo hộ xã hội / quỹ xã hội / quỹ từ thiện ( kê khai theo giấy nhân sự hợp pháp được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo mật hỗ trợ xã hội / quỹ xã hội / quỹ từ thiện ):

Ngày cấp:…. /…. /… .Nơi cấp: ……… ..Ngày hết hạn ( nếu có ):… /… /…

Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ doanh nghiệp, đề nghị Quý Phòng đăng ký nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về công việc đăng ký doanh nghiệp.

Tôi cam kết:

– Không hợp lệ bản thân thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác, không là chủ hộ kinh doanh, không thành viên công ty hợp danh;

– Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu / quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục tiêu theo quy định của pháp luật;

– Sử dụng đơn hóa trong, set in, đơn hóa điện tử, mua đơn hóa cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về pháp luật tính toán, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

 

 

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

( Ký và ghi tên của họ )

 

 

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp