LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

LÀM SAO ĐỂ “CHƠI” HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG AN TOÀN???

Ngày 19/02/2019 vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường thay thế Nghị định 144/2006/NĐ-CP nhằm quy định chặt chẽ hơn hình thức “đầu tư” này.

Theo đó, các điều kiện để trở thành chủ họ và tham gia dây họ như sau:

Điều kiện làm thành viên:

  • Về độ tuổi:
  • từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị mất/hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
  • từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi và có tài sản riêng, trường hợp sử dụng tài sản riêng là bất động sản, động sản phải đăng ký để tham gia dây họ thì phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.
  • Các điều kiện theo thỏa thuận của những người tham gia dây họ.

Điều kiện làm chủ họ:

  • Về độ tuổi: từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị mất/hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
  • Được hơn một nửa tổng số thành viên bầu;
  • Các điều kiện theo thỏa thuận của những người tham gia dây họ.

"Chơi" hụi đơn giản, lãi suất cao.

 

Nghị định còn quy định thoả thuận về dây họ được thể hiện BẰNG VĂN BẢN và được công chứng, chứng thực nếu những người tham gia dây họ yêu cầu.

Chủ họ phải thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây họ khi:

  • Tổ chức dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên;
  • Tổ chức từ hai dây họ trở lên.

Khi góp họ, lĩnh họ, nhận lãi, trả lãi hoặc thực hiện giao dịch khác có liên quan thì thành viên có quyền yêu cầu chủ họ cấp giấy biên nhận về việc đó.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/04/2019.

Tin tức