LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0902826558 – 0903386558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ DÙNG CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC-MẪU SỐ 20-ĐK-TCT

Trên đây là biểu mẫu về khai thuế dành cho nhà thấu nước ngoài năm 2021 của Bộ tài chính. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

TẢI MẪU TẠI ĐÂY: Tờ khai đăng ký thuế dùng cho người phụ thuộc-Mẫu số 20-ĐK-TCT

Mẫu số: 20-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Dùng cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)

□ Đăng ký thuế □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế

  1. Họ và tên cá nhân có thu nhập: ……………………………………………………………………
2. Mã số thuế:
  1. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:………………………………………………………………..
  2. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):………………
5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có):
  1. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:
  2. Ngườiphụ thuộc đăng ký thuế bằng CMND/CCCD/Hchiếu:
STT Họ và tên người phụ thuộc Ngày sinh MS số thuế (nếu có) Quốc tịch Loại giấy tờ (CMND/CCCD/Hộ chiếu) S Ngày cp Nơi cấp Địa chỉ nơi thường trú Địa chỉ hiện tại Quan hệ với người nộp thuế
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1                      
2                      
3                      
                     
  1. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng giấy khai sinh:
STT Họ và tên MST (nếu có) Thông tin trên giấy khai sinh Quốc tịch Quan hệ với người nộp thuế
Ngày sinh Số Ngày cp Nơi đăng ký
Quốc gia Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện Phường/Xã
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
1                      
2                      
3                      
                     
                     

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

 

…., ngày … tháng … năm…
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: Cá nhân chỉ  tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

 

Biểu mẫu