LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT gồm các nội dung gì?

Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT gồm các nội dung chủ yếu sau (Khoản 2, Điều 25 Luật BHYT):

  • Đối tượng phục vụ và yêu cầu về chất lượng cung ứng dịch vụ.
  • Phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
  • Quyền và trách nhiệm của các bên.
  • Thời hạn hợp đồng.
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
  • Điều kiện thay đổi, thanh lý, chấm dứt hợp đồng.
  • Việc thỏa thuận về điều kiện thay đổi, thanh lý, chấm dứt hợp đồng quy định trên phải bảo đảm không làm gián đoạn việc khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT.
Hỏi đáp Lao Động