LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm những giấy tờ gì?

Những giấy tờ cần phải có trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được quy định tại  Điều 19 Điều 20  Điều 21 Nghị định số 88/20009/NĐ-CP, Điều 66 Điều 67 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP

Theo các quy định này, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất bao gồm các giấy tờ sau:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
 2. Bản sao một trong các giấy tờ:
  1. Giấy phép xây dựng.
  2. Quyết định phê duyệt dự án phát triển nhà ở.
  3. Giấy chứng nhận đầu tư.
  4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
  5. Giấy tờ quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ.
  6. Thỏa thuận đồng ý bằng văn bản của chủ sử dụng đất đối với trường hợp chủ sở hữu nhà ở được xây dựng tại các khu vực không thuộc diện phải có giấy phép xây dựng.
  7. Giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, thanh lý, hóa giá nhà ở.
  8. Hợp đồng thuê nhà ở xã hội, quyết định trao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.
  9. Giấy tờ về thừa kế nhà ở, bản án, quyết định của Tòa án, Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật về sở hữu nhà ở.
  10. Giấy tờ xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn ( sau đây gọi chung là UBND cấp xã) đối với các trường hợp khác, trừ nhà ở thuộc các khu vực khác cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, bản sao giấy chứng nhận đầu tư đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài xây dựng nhà ở cho thuê.
  11. Bản chính hợp đồng mua bán tặng cho, giấy tờ thừa kế nhà theo quy định của pháp luật đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 3. Giấy tờ xác nhận đối tượng thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại điều 126 của Luật nhà ở hiện hành.
 4. Sơ đồ nhà ở, đất ở.

Ngoài ra, theo điều 20 Nghị định số 88/2009/NĐCP  thì người có yêu cầu còn phải nộp các giấy tờ về quyền sở hữu kèm theo hợp đồng mua bán, tặng cho, giấy tờ thừa kế nhà ở theo quy định của pháp luật và các bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có).

Hỏi đáp Nhà Đất