LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Đất của gia đình tôi có bằng khoán của chế độ cũ nhưng chúng tôi chưa làm thủ tục cấp “giấy đỏ”. Nếu nhà nước thu hồi đất, gia đình tôi có được bồi thường hay không?

Theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 197 ngày 3-12-2004 của Chính phủ, những trường hợp đất đã có giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của chế độ cũ cấp cho hộ gia đình, cá nhân, hiện đang được sử dụng ổn định và được UBND cấp xã xác định là đất không có tranh chấp thì đủ điều kiện được bồi thường đất. Khi nhận tiền bồi thường, nếu trước đây chưa thanh toán những nghĩa vụ tài chính về đất đai như lệ phí trước bạ, thuế đất… thì nay gia đình bạn phải đóng cho nhà nước các khoản tiền này.

Hỏi đáp Nhà Đất