LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Công ty của tôi là Công ty Cổ phần, nay có sự thay đổi về Tổng Giám đốc công ty. Được biết trong Điều lệ công ty quy định Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Thủ tục thay đổi như thế nào?

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.
  • Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi nội dung của điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định.

Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch hội đồng quản trị mới được Đại hội cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu.

Hỏi đáp Doanh Nghiệp