LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

CÁCH LÃNH HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG VÀ TÍNH LÃI SUẤT

Liên hệ với luật sư để được tư vấn nhanh chóng tại quận 7, TP.HCM qua Hotline: 1900.6558

Họ, hụi, biêu, phường là hình thức “Đầu tư” tương đối phổ biến vì tính đơn giản của nó song song đó cũng ẩn chứa nhiều rủi ro. Ngày 19/02/2019 vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường. Tại Nghị định có quy định về cách thức để người chơi lãnh hụi và các mức lãi suất có được khi tham gia.

Theo đó, thứ tự lãnh lãi được quy định như sau:

  • Đối với họ, hụi, biêu, phường không có lãi

1. Thứ tự lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ được xác định theo hình thức bốc thăm, biểu quyết, bình chọn hoặc hình thức khác do những người tham gia dây họ thỏa thuận.

2. Trường hợp những người tham gia dây họ không có thỏa thuận thì thứ tự lĩnh họ được xác định bằng hình thức bốc thăm.

  • Đối với họ, hụi, biêu, phường có lãi

1. Thành viên lĩnh họ trong từng kỳ mở họ là người đưa ra mức lãi cao nhất, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong một kỳ mở họ mà có nhiều thành viên cùng trả một mức lãi và mức lãi đó là mức lãi cao nhất thì những người này bốc thăm để xác định thành viên lĩnh họ, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

3. Thành viên đã lĩnh họ không được đưa ra mức lãi trong các kỳ mở họ tiếp theo.

4. Trường hợp một thành viên góp nhiều phần họ trong mỗi kỳ mở họ thì thành viên này có quyền đưa ra mức lãi cho đến khi có số lần lĩnh họ tương ứng với số phần họ mà thành viên đó góp họ trong một kỳ mở họ.

lai-suat-khi-choi-hui_2002132808

Đối với lãi suất trong họ, hụi, biêu, phường Chính phủ cũng có quy định rõ ràng sau đây:

  • Lãi suất trong họ có lãi do các thành viên của dây họ thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần họ đã góp trên thời gian còn lại của dây họ.
  • Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.
  • Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/04/2019.

 

 

Tin tức