LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Các văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có được quyền trực tiếp tuyển dụng nhân sự là người Việt Nam làm việc cho văn phòng đại diện không? Nếu không được thì phải thông qua các cơ quan Nhà nước nào? Văn phòng đại diện có phải trả phí dịch vụ tuyển dụng cho các cơ quan Nhà nước này không? Nếu các cơ quan Nhà nước này không tìm được người theo yêu cầu thì văn phòng đại diện có thể trực tiếp tuyển dụng nhân sự không? Thời gian chờ đợi các cơ quan Nhà nước tìm được người phù hợp là bao lâu? Nếu được phép tuyển dụng trực tiếp thì văn phòng đại diện vẫn phải báo cáo định kỳ cho cơ quan Nhà nước đó không?

1. Các văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có được quyền trực tiếp tuyển dụng nhân sự là người Việt Nam làm việc cho văn phòng đại diện không? Nếu không được thì phải thông qua các cơ quan Nhà nước nào? Văn phòng đại diện có phải trả phí dịch vụ tuyển dụng cho các cơ quan Nhà nước này không?

Theo quy định của pháp luật, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (“VPĐD”) không được trực tiếp tuyển dụng NLĐ là người Việt Nam làm việc cho VPĐD mà phải thông qua tổ chức có thẩm quyen tuyển, quản lý NLĐ là người Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

(Điều 4.1(a) và 4.2(a) Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014.)

Theo đó, việc tuyển chọn, giới thiệu và quản lý NLĐ là người Việt Nam làm việc tại sẽ thuộc thẩm quyền của tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền. Ví dụ, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyển hiện nay là Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (FOSCO).

Liên quan đến phí dịch vụ tuyển dụng, quy định của pháp luật chưa có quy định cụ thể. Thực tiễn cho thấy, khoản phí dịch vụ đối với việc tuyển chọn, giới thiệu NLĐ là người Việt Nam cho VPĐD tại FOSCO hiện nay là khoảng từ 20% – 30% tiền lương tháng đầu tiên của 01 NLĐ tuyển dụng được. Lưu ý là mức phí này có thể được FOSCO thay đổi tại từng thời điểm.

2. Nếu các cơ quan Nhà nước này không tìm được người theo yêu cầu thì văn phòng đại diện có thể trực tiếp tuyển dụng nhân sự không? Thời gian chờ đợi các cơ quan Nhà nước tìm được người phù hợp là bao lâu? Nếu được phép tuyển dụng trực tiếp thì văn phòng đại diện vẫn phải báo cáo định kỳ cho cơ quan Nhà nước đó không?

Do việc tuyển dụng NLĐ là người Việt Nam làm việc tại VPĐD phải được tiến hành thông qua tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền, nên khi tuyển dụng NLĐ là người Việt Nam, VPĐD phải tuân thủ quy trình, thủ tục tuyển dụng như sau:

(Điều 6 Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014.)

Bước 1: Khi có nhu cầu sử dụng NLĐ là người Việt Nam, VPĐD phải gửi văn bản đề nghị tuyển NLĐ là người Việt Nam đến tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý NLĐ Việt Nam. Trong văn bản phải nêu rõ yêu cầu. về vị trí việc làm, số lượng, trình độ chuyên môn kĩ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, thời hạn cần tuyển; quyền lợi, nghĩa vụ của NLĐ là người Việt Nam và của VPĐD. trong quá trình làm việc và khi thôi việc đối với từng vị trí việc làm cần tuyển;

Bước 2A: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của VPĐD, tổ chức có thẩm bp quyền tuyển, quản lý NLĐ là người Việt Nam có trách nhiệm tuyển chọn, giới thiệu NLÐ là người Việt Nam theo để nghị của VPĐD;

Bước 2B: Hết thời hạn này mà tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý NLĐ là người Việt Nam không tuyển chọn, giới thiệu được NLĐ là người Việt Nam thì VPĐD mới được trực tiếp tuyển dụng; và

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi ký kết HĐLĐ với NLĐ là người Việt Nam, VPDĐ phải thông báo bằng văn bản kèm bản sao HĐLĐ đã ký kết với NLĐ là người Việt Nam cho tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý NLĐ là người Việt Nam.

Như vậy, VPĐD vẫn có thể tự mình trực tiếp tuyển dụng NLĐ là người Việt Nam, với điều kiện đã gửi văn bản đe nghị (tại Bước l1) nhưng tổ chức có thẩm quyền tuyên. quản lý NLĐ là người Việt Nam không tuyển chọn, giới thiệu được NLĐ sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đôn đề nghị của VPÐD.

Ngoài ra, trước ngày 10/6 và ngày 10/12 hằng năm, VPĐD còn phải nộp báo cáo định kỳ 06 tháng và hằng năm về tình hình tuyển dụng, sử dụng NLĐ là người Việt Nam cho tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý NLĐ là người Việt Nam theo mẫu quy định”). Do đó, kể cả trường hợp VPĐD được phép trực tiếp tuyển dụng như được nêu tại Bước 2B nói trên, VPĐD vẫn có nghĩa vụ báo cáo định kỳ về tình hình tuyển dụng, sử dụng NLĐ là người Việt Nam cho tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền.

(Điều 8.3 Nghị định 75/2014/NĐ-CP và Điều 5.1(a) Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH.)

Hỏi đáp Lao Động