LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Bản sao và thẩm quyền cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch?

  • Bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch là bản sao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào sổ hộ tịch hiện đang lưu trữ, để cấp cho người có yêu cầu.
  • Cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Sở Tư pháp, nơi lưu trữ sổ hộ tịch thực hiện cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.
Hỏi đáp Dân Sự