LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0902826558 – 0903386558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Bài viết tư vấn lao động

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2021

Những điểm mới của Bộ luật Lao Động 2021

Bộ luật Lao động 2021 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, trong đó có nhiều quy định mới trong quan hệ lao động và các quan hệ khác trực tiếp liên quan đến lao động. Dưới đây là một số điểm mới của Bộ luật lao động có tác động trực tiếp đến công tác quản lý nhân sự mà doanh nghiệp cần lưu ý:

THÀNH LẬP HỘ KD (1)

Thành lập hộ kinh doanh và những vấn đề cần lưu ý năm 2021

Căn cứ Điều 79, Nghị định 01/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/01/2021: Hộ kinh doanh làm một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ gia đình.