LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC I-2-GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP- CÔNG TY TNHH MTV

Dưới đây là đơn mẫu được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

>>>TẢI MẪU TẠ I ĐÂY:  Phụ lục I-2 – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp – Công ty TNHH MTV

Phụ lục I-2 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH MTVpng_Page1Phụ lục I-2 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH MTVpng_Page2 Phụ lục I-2 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH MTVpng_Page3 Phụ lục I-2 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH MTVpng_Page4 Phụ lục I-2 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH MTVpng_Page5 Phụ lục I-2 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH MTVpng_Page6 Phụ lục I-2 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH MTVpng_Page7 Phụ lục I-2 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH MTVpng_Page8 Phụ lục I-2 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH MTVpng_Page9 Phụ lục I-2 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH MTVpng_Page10

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp